گروه مسلح چریکی 37 نفره متلاشی شد

۹۵/۰۴/۲۷ شماره 673 ۶۷۳

۶۷۳

۳۱
شماره 673 ۶۷۳
پیام ما شماره ۶۷۳ ۹۵/۰۴/۲۷