گزارشی از بیمارستان امام رضا (ص) از کمبود نیروی خدماتی تا جا ماندن باند در بدن بیمار

۹۵/۰۵/۰۳ شماره 12 ۱۲
شماره 12 ۱۲
نگین سیرجان شماره ۱۲ ۹۵/۰۵/۰۳