گزارشی درباره افزایش روزافزون گدایان در شهر کرمان و توپ مبارزه با تکدی گری که مرتب پاسکاری می شود

۹۷/۰۸/۱۲ شماره 2888 ۲۸۸۸
شماره 2888 ۲۸۸۸
کرمان امروز شماره ۲۸۸۸ ۹۷/۰۸/۱۲