گزارش «اقتصاد کرمان » از سرنوشت طرح های عمرانی ناتمام

۹۵/۱۲/۲۵ شماره 68 ۶۸
شماره 68 ۶۸
اقتصاد کرمان شماره ۶۸ ۹۵/۱۲/۲۵