گزارش سایت روشن از سفر معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از وزرا به جنوب استان کرمان

۹۵/۰۸/۲۶ شماره 36 ۳۶
شماره 36 ۳۶
سیاست روشن شماره ۳۶ ۹۵/۰۸/۲۶