گزارش پیام ما از ماحصل سفر کاروان تدبیر و امید به کرمان ، سفری که احمدی نژادی نبود

۹۵/۰۲/۲۵ شماره 624 ۶۲۴

۶۲۴

۳۴
شماره 624 ۶۲۴
پیام ما شماره ۶۲۴ ۹۵/۰۲/۲۵