گزینه های شهرداری کرمان از برنامه های خود دفاع کردند

۹۶/۰۶/۱۴ شماره 82 ۸۲
شماره 82 ۸۲
ندای اعتدال کرمان شماره ۸۲ ۹۶/۰۶/۱۴