گشت های محله محور در کرمان اجرا می شود

۹۶/۰۷/۲۲ شماره 2300 ۲۳۰۰
شماره 2300 ۲۳۰۰
ندای وحدت شماره ۲۳۰۰ ۹۶/۰۷/۲۲