گفتگو با اولین بانوی ساواته کار‌ که مدال جهانی گرفت

۹۷/۰۸/۱۳ شماره 2890 ۲۸۹۰
شماره 2890 ۲۸۹۰
کرمان امروز شماره ۲۸۹۰ ۹۷/۰۸/۱۳