گفت و گو با محمدحسین اکبری عضو هیات مدیره انجمن ملی خرمای ایران بم تنها شهر ایران است که تمام آثار آن ثبت جهانی است

۹۵/۰۹/۲۳ شماره 151 ۱۵۱

۱۵۱

۹۲
شماره 151 ۱۵۱
طلوع بم شماره ۱۵۱ ۹۵/۰۹/۲۳