گفت و گو محسن جلال پور درباره وعده های پوپولیستس سیاستمداران چک های بی محل در کارزار انتخابات

۹۶/۰۲/۱۹ شماره 71 ۷۱
شماره 71 ۷۱
اقتصاد کرمان شماره ۷۱ ۹۶/۰۲/۱۹