۱۱میلیارد متر مکعب بارش در سطح استان در ۵ روز بارندگی

۹۵/۱۲/۰۴ شماره 59 ۵۹
شماره 59 ۵۹
ندای اعتدال کرمان شماره ۵۹ ۹۵/۱۲/۰۴