10 سال دیگر پسته کرمان نخواهیم داشت

۹۶/۰۷/۲۴ شماره 672 ۶۷۲
شماره 672 ۶۷۲
امیدکرمان شماره ۶۷۲ ۹۶/۰۷/۲۴