10 هزار نفر شاغل در صنعت خودرو سازی بم

۹۶/۰۵/۰۸ شماره 166 ۱۶۶
شماره 166 ۱۶۶
طلوع بم شماره ۱۶۶ ۹۶/۰۵/۰۸