10 هزار واحد مسکونی خالی در شهر کرمان

۹۵/۰۴/۲۹ شماره 44 ۴۴
شماره 44 ۴۴
فردای کرمان شماره ۴۴ ۹۵/۰۴/۲۹