1000 میلیارد ریال تسهیلات صندوق کارآفرینی امید در کرمان پرداخت شد

۹۵/۰۶/۱۶ شماره 54 ۵۴
شماره 54 ۵۴
اقتصاد کرمان شماره ۵۴ ۹۵/۰۶/۱۶