11برابر شدن قیمت مسکن در 11 سال

۹۵/۰۹/۲۲ شماره 644 ۶۴۴
شماره 644 ۶۴۴
امیدکرمان شماره ۶۴۴ ۹۵/۰۹/۲۲