115 نقطه حادثه خیز در جاده های استان کرمان وجود دارد

۹۵/۰۸/۲۳ شماره 2078 ۲۰۷۸
شماره 2078 ۲۰۷۸
ندای وحدت شماره ۲۰۷۸ ۹۵/۰۸/۲۳