12خواسته ای که رییس جمهوری از شبکه بانکی دارد

۹۶/۱۲/۱۵ شماره 2396 ۲۳۹۶
شماره 2396 ۲۳۹۶
ندای وحدت شماره ۲۳۹۶ ۹۶/۱۲/۱۵