13 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری معدنی در کرمان

۹۶/۰۶/۰۱ شماره 80 ۸۰
شماره 80 ۸۰
ندای اعتدال کرمان شماره ۸۰ ۹۶/۰۶/۰۱