13 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری معدنی در کرمان

شماره 80 ۸۰
ندای اعتدال کرمان شماره ۸۰ ۹۶/۰۶/۰۱