15 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق بانکی در کرمان

۹۵/۰۶/۱۳ شماره 540 ۵۴۰
شماره 540 ۵۴۰
استقامت شماره ۵۴۰ ۹۵/۰۶/۱۳