150 هزار مددجوی کمیته امداد فاقد مسکن

۹۵/۱۰/۰۷ شماره 2106 ۲۱۰۶
شماره 2106 ۲۱۰۶
ندای وحدت شماره ۲۱۰۶ ۹۵/۱۰/۰۷