20 میلیارد دلار پروژه آماده واگذاری به بخش غیر دولتی کرمان

۹۵/۰۷/۰۶  ۵۵
 ۵۵
اقتصاد کرمان شماره ۵۵ ۹۵/۰۷/۰۶