20 میلیارد منابع ارزی خارج از نظام بانکی نگه داری می شود

۹۶/۱۱/۱۴ شماره 209 ۲۰۹

۲۰۹

۲۳
شماره 209 ۲۰۹
هفتواد شماره ۲۰۹ ۹۶/۱۱/۱۴