20 نقطه حادثه خیز در راه های استان در دست اصلاح است

۹۶/۱۰/۱۷ شماره 2356 ۲۳۵۶
شماره 2356 ۲۳۵۶
ندای وحدت شماره ۲۳۵۶ ۹۶/۱۰/۱۷