3میلیارد دلار سرمایه خارجی حاصل برجام در استان کرمان

۹۶/۰۶/۱۴ شماره 2275 ۲۲۷۵
شماره 2275 ۲۲۷۵
ندای وحدت شماره ۲۲۷۵ ۹۶/۰۶/۱۴