3هزار نفر از کرمان به حج تمتع 96 مشرف می شوند

۹۶/۰۲/۰۶ شماره 2180 ۲۱۸۰
شماره 2180 ۲۱۸۰
ندای وحدت شماره ۲۱۸۰ ۹۶/۰۲/۰۶