30 پروانه استاندار تعلیق شد

۹۵/۰۸/۰۳ شماره 2065 ۲۰۶۵
شماره 2065 ۲۰۶۵
ندای وحدت شماره ۲۰۶۵ ۹۵/۰۸/۰۳