300قنات استان کرمان در اثر سیلاب های اخیر خسارت دیده اند

۹۶/۰۲/۰۷ شماره 65 ۶۵
شماره 65 ۶۵
ندای اعتدال کرمان شماره ۶۵ ۹۶/۰۲/۰۷  ۰


۱۳