32 نقطه آلوده آسیب های اجتماعی در حاشیه شهر کرمان شناسایی شد

۹۶/۰۵/۲۴ شماره 2262 ۲۲۶۲
شماره 2262 ۲۲۶۲
ندای وحدت شماره ۲۲۶۲ ۹۶/۰۵/۲۴