34 میلیارد تومان برای امنیت مخازن آب کرمان اختصاص یافت

۹۶/۰۳/۱۶ شماره 2211 ۲۲۱۱
شماره 2211 ۲۲۱۱
ندای وحدت شماره ۲۲۱۱ ۹۶/۰۳/۱۶