360 میلیارد ریال برای احداث محور جیرفت_بم هزینه شده است

۹۶/۰۷/۱۵ شماره 170 ۱۷۰

۱۷۰

۲۰
شماره 170 ۱۷۰
طلوع بم شماره ۱۷۰ ۹۶/۰۷/۱۵