41 شهر کرمان دارای وضعیت سبز و 12 شهر دارای وضعیت زرد به لحاظ تامین اب هستند

۹۶/۰۳/۲۱ شماره 2215 ۲۲۱۵
شماره 2215 ۲۲۱۵
ندای وحدت شماره ۲۲۱۵ ۹۶/۰۳/۲۱