41 نفر از عناصر گروهک وهابی داعش در کشور دستگیر شدند

۹۶/۰۳/۲۱ شماره 2215 ۲۲۱۵
شماره 2215 ۲۲۱۵
ندای وحدت شماره ۲۲۱۵ ۹۶/۰۳/۲۱