43شهر کرمان در محدوده گسل قراردارند

۹۵/۰۸/۱۰ شماره 347 ۳۴۷
شماره 347 ۳۴۷
تناوران شماره ۳۴۷ ۹۵/۰۸/۱۰