435 واحد صنعتی راکد در آستان کرمان

۹۴/۱۰/۰۱ شماره 27 ۲۷
شماره 27 ۲۷
فردای کرمان شماره ۲۷ ۹۴/۱۰/۰۱۵


۱۵۷

PDF