45درصد کرمانی ها بیمه تامین اجتماعی دارند

۹۵/۰۵/۰۵ شماره 9 ۹
شماره 9 ۹
کرمان سلامت شماره ۹ ۹۵/۰۵/۰۵