5.5میلیارد تومان منابع مالی صندوق های خرد روستایی شهرستان قلعه گنج

۹۶/۰۸/۰۱ شماره 25 ۲۵
شماره 25 ۲۵
روشنفکری شماره ۲۵ ۹۶/۰۸/۰۱