51 درصد ظرفیت سد های کرمان خالی ماند

۹۵/۰۷/۱۸ شماره 724 ۷۴۲
شماره 724 ۷۴۲
پیام ما شماره ۷۴۲ ۹۵/۰۷/۱۸