56 درصد جمعیت استان کرمان در خط قرمز بحران آب

۹۶/۱۲/۱۹ شماره 2398 ۲۳۹۸
شماره 2398 ۲۳۹۸
ندای وحدت شماره ۲۳۹۸ ۹۶/۱۲/۱۹