6هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در صنعت استان

۹۶/۱۱/۱۱ شماره 96 ۹۶
شماره 96 ۹۶
اقتصاد کرمان شماره ۹۶ ۹۶/۱۱/۱۱