60 درصد افراد جامعه در تنگنا هستند

۹۴/۱۱/۲۷ شماره 615 ۶۱۵
شماره 615 ۶۱۵
امیدکرمان شماره ۶۱۵ ۹۴/۱۱/۲۷