60 هزار نفر انباشت بیکار در استان کرمان

۹۵/۰۸/۰۴ شماره 42 ۴۲
شماره 42 ۴۲
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۲ ۹۵/۰۸/۰۴