700 میلیون تومان وصولی مجموع تراکنش های بانکی در کرمان

۹۶/۰۸/۱۴ شماره 2315 ۲۳۱۵
شماره 2315 ۲۳۱۵
ندای وحدت شماره ۲۳۱۵ ۹۶/۰۸/۱۴