80 درصد فعالیت صنعت مس کشور در استان کرمان است

۹۵/۱۰/۰۴ شماره 2103 ۲۱۰۳
شماره 2103 ۲۱۰۳
ندای وحدت شماره ۲۱۰۳ ۹۵/۱۰/۰۴