8000میلیارد تومان پروژه آماده افتتاح در استان کرمان

۹۶/۰۳/۰۳ شماره 2203 ۲۲۰۳
شماره 2203 ۲۲۰۳
ندای وحدت شماره ۲۲۰۳ ۹۶/۰۳/۰۳