9 دی متعلق به گروه یا جناح خاصی نیست

۹۵/۱۰/۰۴ شماره 78 ۷۸
شماره 78 ۷۸
نسیم امید شماره ۷۸ ۹۵/۱۰/۰۴