9 مجروح بر اثر واژگونی مینی بوس کارگران مس سرچشمه

۹۶/۰۸/۰۷ شماره 2310 ۲۳۱۰
شماره 2310 ۲۳۱۰
ندای وحدت شماره ۲۳۱۰ ۹۶/۰۸/۰۷