90درصد چاه های استان کرمان غیرقانونی هستند

۹۶/۰۷/۲۴ شماره 672 ۶۷۲
شماره 672 ۶۷۲
امیدکرمان شماره ۶۷۲ ۹۶/۰۷/۲۴