95درصد پیمانکاران طرح های قرارگاه خاتم النبیاء کرمانی ها هستند

۹۴/۱۰/۰۵ شماره 2231 ۲۲۳۱
شماره 2231 ۲۲۳۱
کرمان امروز شماره ۲۲۳۱ ۹۴/۱۰/۰۵  ۰


۳۲

5,000 ریال – خرید این شماره